วิทยาลัยเทคโนโลยีวิบูลย์บริหารธุรกิจ ท่าพระ

การจัดการเรียนการสอน

    วิทยาลัยเทคโนโลยีวิบูลย์บริหารธุรกิจ เน้นการปฏิบัติ ทุกรายวิชา โดยผู้เรียน ทุกคนจะ ได้เรียนรู้ จากการลงมือ ทำงานจริงโดยมีทีมคณาจารย์ที่มี ประสบการณ์ และเชี่ยวชาญทางด้านการวิจัยและสถิติดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อพัฒนานักศึกษาสู่ความเป็น มืออาชีพ รวมทั้งมีการจัด การเรียน การ สอน ร่วมกับ อาจารย์ ชาวต่างประเทศ ซึ่งสามารถให้คำปรึกษาแก่ผู้เรียนได้ตลอดเวลาโดยผ่านทางระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ทำให้ผู้เรียนสามารถพัฒนา ทักษะภาษาต่างประเทศ และ วิสัยทัศน์ความ เป็นสากล

Chania