วิทยาลัยเทคโนโลยีวิบูลย์บริหารธุรกิจ ท่าพระ

สาขาที่เปิดสอน

สาขาที่เปิดสอน ในระดับชั้น ปวช. 
    - คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
    - การตลาด
    - การบัญชี
    - การท่องเที่ยว
    - ธุรกิจสถานพยาบาล

สาขาที่เปิดสอน ในระดับชั้น ปวส. 
    - คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
    - การตลาด
    - การบัญชี
    - การท่องเที่ยว
    - ธุรกิจสถานพยาบาล