วิทยาลัยเทคโนโลยีวิบูลย์บริหารธุรกิจ ท่าพระ

ประวัติความเป็นมา

    วิทยาลัยเทคโนโลยีวิบูลย์บริหารธุรกิจ ดำเนินการสอนตามหลักสูตรสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จากประสบการณ์ในด้านการจัดการศึกษามานานกว่า 40 ปี และความพร้อมด้านเทคโนโลยี การเรียนการสอนที่ทันสมัย ดำเนินการสอนโดยอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ ทำให้วิทยาลัยฯ เป็นสถาบันการศึกษาชั้นแนวหน้าที่ได้รับการยอมรับ จากสถาบัน และองค์กรต่างๆ ทั้งใน และต่างประเทศ ในด้านการพัฒนาการศึกษา วิทยาลัยฯ มุ่งเน้นให้นักศึกษามีความพร้อม ในการนำวิชาความรู้ไปประกอบอาชีพนอนาคต ได้อย่างมีประสิทธิภาพ