แนะนำวิทยาลัยฯ

วิทยาลัยเทคโนโลยีวิบูลย์บริหารธุรกิจ 202 ซ.เพชรเกษม 18 แขวงวัดท่าพระ บางกอกใหญ่ กทม. 10600 โทรศัพท์ 0-2457-8111 โทรสาร 0-2467-0151


ผลงานนักศึกษาแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ประวัติความเป็นมา


Free HTML5 Bootstrap Template

วิทยาลัยเทคโนโลยีวิบูลย์บริหารธุรกิจ ดำเนินการสอนตามหลักสูตรสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จากประสบการณ์ในด้านการจัดการศึกษามานานกว่า 40 ปี และความพร้อมด้านเทคโนโลยี การเรียนการสอนที่ทันสมัย ดำเนินการสอนโดยอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ ทำให้วิทยาลัยฯ เป็นสถาบันการศึกษาชั้นแนวหน้าที่ได้รับการยอมรับ จากสถาบัน และองค์กรต่างๆ ทั้งใน และต่างประเทศ ในด้านการพัฒนาการศึกษา วิทยาลัยฯ มุ่งเน้นให้นักศึกษามีความพร้อม ในการนำวิชาความรู้ไปประกอบอาชีพนอนาคต ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การบัญชี

ระดับ ปวช. ผู้ที่จบ ม.3 หรือเทียบเท่าทุกโปรแกรม
ที่มีความชอบในการบริหารการบัญชีและการเงิน

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ระดับ ปวช. ผู้ที่จบ ม.3 หรือเทียบเท่าทุกโปรแกรม
ที่มีความสนใจเทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์

ธุรกิจสถานพยาบาล

ผู้ที่จบ ม.3 หรือเทียบเท่าทุกโปรแกรม
ที่รักการทำงานบริการในสถานพยาบาล

การท่องเที่ยว

ผู้ที่จบ ม.3 หรือเทียบเท่าทุกโปรแกรม
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับวางแผนการจัดนำเที่ยว

การตลาด

ผู้ที่จบ ม.3 หรือเทียบเท่าทุกโปรแกรม
มีความรู้ทางด้านบริหารการจัดการทางการตลาด

ระดับ ปวส.

ผู้ที่จบ ปวช. ม.6 หรือเทียบเท่า
บัญชี ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ, การตลาด,การท่องเที่ยว

Free HTML5 Bootstrap Template by FREEHTML5.co
ขอแนะนำหลักสูตรใหม่

ธุรกิจสถานพยาบาล

คุณลักษณะอาชีพสาขาวิชาธุรกิจสถานพยาบาล

เป็นพนักงานในสถานพยาบาล หรือสำนักงานที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้านธุรการการแพทย์ สามารถให้บริการทั่วไป การช่วยเหลือผู้ป่วยเบื้องต้น การจัดงานพัสดุ การจัดทำเวชระเบียน งานด้านการเงิน การบัญชี และการจัดทำและจัดเก็บเอกสารและข้อมูล และการให้บริการด้านการติดต่อสื่อสารและสามารถทำงานร่วมกับทีมสุขภาพได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ

ความรู้ (Knowledge)

1.หลักการให้บริการในสถานพยาบาล
2.หลักและวิธีการปฐมพยาบาลขั้นพื้นฐาน
3. งานเอกสารและงานธุรการที่ใช้ในโรงพยาบาล
4. งานด้านการเงิน การบัญชี
5. อุปกรณ์สำนักงานและโปรแกรมสำเร็จรูปที่ใช้ในโรงพยาบาล

ทักษณะ (Skill)

1. ปฏิบัติงานส่วนหน้าในสถานพยาบาล
2. ช่วยให้การปฐมพยาบาลขั้นต้นได้
3. การเก็บข้อมูลและเอกสารได้อย่างเป็นระบบ
4. จัดทำบัญชีด้านการเงินและพัสดุได้
5. ใช้อุปกรณ์สำนักงานและโปรแกรมสำเร็จรูปในโรงพยาบาลได้
6. ติดต่อสื่อสารกับทีมสุขภาพและผู้ใช้บริการได้

<

Preset Colors

Boxed Wide